Kulturstipendium – Design 2022

Kulturstipendium design uppgår till 75 000 kr fördelat på högst tre stipendiater och är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Kulturstipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Stipendiet delas ut till sökande som är verksam i Västerbottens län. Den sökande ska vid ansökan vara folkbokförd i Västerbottens län samt kunna uppvisa en verksamhet med tydlig anknytning till länet. Den sökande ska också de senaste åren ägnat sig åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom yrkesområdet.

Personer som bedriver en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och som har denna verksamhet som inkomstkälla kan benämnas som professionellt verksam. Bedömningen görs av den som ansöker om stipendiet. I undantagsfall kan även personer som strävar efter att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck definieras som professionellt verksam. Region Västerbotten baserar också professionellt verksam på om den sökande har hög yrkeskunskap, antingen genom dokumenterad utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av sin konstart. Stipendiet kan ej sökas av personer som är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre).

Kulturstipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Ansökan har stängt.

Beslut fattas av Regionala utvecklingsnämnden under september alternativt oktober 2022.

Kontakt

Richard Ström
Kulturstrateg
Mail: Richard.Strom@Regionvasterbotten.se
Telefon: 073-65 75 773


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant