Bildkonststipendium 2022

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. Den sökande ska vid ansökan vara folkbokförd i Västerbottens län samt kunna uppvisa en verksamhet med tydlig anknytning till länet.

Personer som bedriver en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och som har denna verksamhet som inkomstkälla kan benämnas som professionellt verksam. Bedömningen görs av den som ansöker om stipendiet. I undantagsfall kan även personer som strävar efter att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck definieras som professionellt verksam. Region Västerbotten baserar också professionellt verksam på om den sökande har hög yrkeskunskap, antingen genom dokumenterad utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av sin konstart. Stipendiet kan ej sökas av personer som är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre).

Den sökande ska kunna uppvisa att den de senaste åren ägnat sig åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom yrkesområdet. Detta innebär en dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Ett minimikrav är minst en separatutställning, ett större konstprojekt eller ett offentligt uppdrag under en femårsperiod. Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning kan ej räknas in som aktiv yrkeserfarenhet.

Bildkonststipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Ansökan har stängt.

Beslut fattas av Regionala utvecklingsnämnden under september alternativt oktober 2022.

Kontakt

Richard Ström
Kulturstrateg
Mail: Richard.Strom@Regionvasterbotten.se
Telefon: 073-65 75 773


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant